กฎหมาย กฎ และระเบียบ เกี่ยวกับรัฐสภา


1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554


3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


4.ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563


5. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


6. กฎ ก.ร. และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวข้อง


7.ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา


8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร