หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

StaticPageTitle

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

การนำฝาก และการนำเข้าข้อมูล

การนำฝาก และการนำเข้าข้อมูล (Repository)

 คลังสารสนเทศบริการรับฝากและเผยแพร่ผลงานในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สามารถศึกษาเงื่อนไขและดาวน์โหลดแบบนำฝากผลงานได้ รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะผู้นำฝากและผลงานที่นำฝาก

 • ผลงานที่นำฝากในคลังสารสนเทศ ต้องเป็นผลงานของสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา หรือ ผลงานที่รัฐสภาเป็นผู้สนับสนุน
 • ผลงานที่นำฝากในคลังสารสนเทศ ต้องเป็นผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนิติบัญญัติ ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการคำนึงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้แลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ คัดเลือก นำเข้าข้อมูล และจัดประเภทเนื้อหาเพื่อให้บริการ
 • เจ้าของผลงานมีลิขสิทธิ์อันชอบธรรมในผลงาน
 • ผลงานที่นำฝากมีลักษณะเป็นสิ่งพิมพ์ และไฟล์ดิจิทัล หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้ดูแลระบบคลังสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล และการจัดการไฟล์ดิจิทัลเพิ่มเติม เช่น สารบัญ (Bookmark) ลายน้ำ (watermark) เป็นต้น ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ผลงานที่นำฝากต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ดูแลรับผิดชอบเท่านั้น โดยระบุให้ชัดเจนในแบบนำฝากผลงานในการส่งมอบสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานในคลังสารสนเทศ

 

วิธีนำส่งผลงาน

 • นำส่งด้วยตนเอง ณ หอสมุดรัฐสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 10 (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ)
 • นำส่งทางอีเมล lirt.parliament@gmail.com
 • กรณีสิ่งพิมพ์ หรือ ไฟล์ดิจิทัล มีจำนวนมาก สามารถติดต่อให้ไปรับได้โดยตรง

Download แบบนำฝากผลงาน (หรือ กรอกแบบออนไลน์)

 

ขั้นตอนการรับฝากผลงาน

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

 1.  เจ้าของผลงานแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 2. เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องและพิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกรณีใด

กรณี 1 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การสะกดคำผิด รูปภาพไม่ชัด เปลี่ยนตัวอย่าง แก้ไขตัวเลขหรือสถิติให้ถูกต้อง เพิ่มเติมอ้างอิงแหล่งที่มา เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารหรือไฟล์ เพื่อปรับเปลี่ยนเฉพาะหน้าที่ระบุ แล้วนำไฟล์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

กรณี 2 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น การเปลี่ยนข้อความการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เขียน เจ้าของผลงานจะต้องแนบบันทึกฉบับใหม่ที่ขออนุญาตเผยแพร่จากผู้บริหารตามขั้นตอนเดิม

 1. เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหมายเหตุของรายการนั้น โดยซ่อนข้อความหรือแสดงข้อความตามที่เจ้าของผลงานระบุ

 

File Change Form

Download แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา (หรือ กรอกแบบออนไลน์)

 

การเปลี่ยนแปลงไฟล์

 1.  เจ้าของผลงานแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงไฟล์จากเวอร์ชั่นเดิม โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของไฟล์เนื้อหาในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 2. เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องและพิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด

กรณี 1 การเปลี่ยนแปลงได้ทันที เนื่องจากเวอร์ชั่นเก่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิด หรือเวอร์ชั่นใหม่เป็นที่ใช้กันแพร่หลายแล้วในขณะนั้น

กรณี 2 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากไฟล์เวอร์ชั่นใหม่ยังไม่เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในขณะนั้น

File Change Form

Download แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา (หรือ กรอกแบบออนไลน์)

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Comments and Suggestions)

สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการมาได้ที่

หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 0-2242-5900 ต่อ 5721 โทรสาร : 0-2242-5990

Live chat

อีเมล: lirt.parliament@gmail.com