StaticPageTitle

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นคลังสารสนเทศด้านนิติบัญญัติที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน

 

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครองให้เป็นแหล่งค้นคว้าเอกสารชั้นต้นกับบุคคลในวงงานรัฐสภา

 2. ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

 

เป้าหมาย (Goals)

 1. คลังสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าเอกสารชั้นต้นด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครอง

 2. สารสนเทศดิจิทัลมีการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว

 3. สารสนเทศดิจิทัลมีมาตรฐานและเชื่อถือได้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลของห้องสมุด และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 2. ดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลดัชนีกฤตภาคข่าวและราชกิจจานุเบกษาด้วยระบบการจัดเก็บและสืบค้นภาพและข้อมูล

 3. ดำเนินการพัฒนาและประมวลผลฐานข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยเทคโนโลยีระบบสื่อสารทางไกล

 4. ประสานงานเพื่อการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลงานบริการวิชาการกับห้องสมุดและหน่วยงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ

 5. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ

 6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

การเข้าถึง (Access)

 ผู้ใช้งานคลังสารสนเทศ สามารถเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ ได้ที่ https://dl.parliament.go.th/

 

ผู้ใช้งาน (User)

 ผู้ใช้งานคลังสารสนเทศ หมายถึง สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ ข้าราชการรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน

 

การใช้งาน (Usage)

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจากคลังสารสนเทศได้ทุกรายการ โดยเรียกดูรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแต่ละรายการ ตลอดจนเปิดอ่าน ยืม พิมพ์ และดาวน์โหลด ตามตารางแสดงสิทธิ์การใช้งานด้านล่าง

ประเภท

อ่าน

ยืม

พิมพ์

ดาวน์โหลด

กลุ่มที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่ของรัฐสภา

/

/

/

/

กลุ่มที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศอันเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานสังกัดรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา

/*

/*

/*

/*

กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐสภาที่ผลิตโดยหน่วยงานอื่น

/*

/*

/*

/*

กลุ่มที่ 4 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

/

/

/

/

 

* สิทธิ์การใช้งานต่างกันในบาง collection ย่อย เช่น

กลุ่มที่ 2.3 ผลงานบุคลากรในสังกัดรัฐสภา 2.5.3 รายงานการวิจัยโดยสถาบันและนักวิจัยอิสระ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแต่สามารถอ่านออนไลน์ได้

กลุ่มที่ 3.2 สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา 3.3 วารสาร 3.4 หนังสือพิมพ์ ดูตัวอย่างเอกสารได้เพียง 7 หน้า เท่านั้น

กรณี ทรัพยากรสารสนเทศบางรายการที่ท่านสามารถดูตัวอย่างเอกสารได้เพียง 7 หน้า หากมีความประสงค์ใช้บริการตัวเล่ม สามารถใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา หรือ ติดต่อสอบถามบรรณารักษ์

 

การนำไปใช้ และการเผยแพร่ (Licenses)

 คลังสารสนเทศดำเนินการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด หรือ Creative Commons สามารถนำผลงานไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต ไม่เป็นการละเมิดลิขลิทธิ์ ยกเว้น กลุ่มที่ 2  2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ 2.3.5 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 2.5.4 รายงานการวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดแต่สามารถอ่านออนไลน์ได้ (สอดคล้องกับตารางการใช้งาน) และ กลุ่มที่ 3 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตโดยหน่วยงานอื่น ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการคลังสารสนเทศต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการระบุสัญญาอนุญาตของแต่ละผลงานและเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 

สำหรับการให้บริการของคลังสารสนเทศอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด ดังนี้

File Change Form

หมายถึง อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย โดยต้องระบุที่มา ต้องไม่ใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง

 

ความหมายของสัญลักษณ์

Attribution (BY) อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงานนั้น ซึ่งถ้าเขาอยากจะใช้ผลงานนั้นโดยไม่มีเครดิตชื่อเจ้าของผลงานกำกับจะต้องทำการขอนุญาตเจ้าของผลงานก่อน

NonCommercial (NC) อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องไม่นำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน

NoDerivatives (ND) อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ผลงานชิ้นนั้นได้ แต่ห้ามดัดแปลงงาน เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน

เพิ่มเติม (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal)

 การบริหารจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ ดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

...................

 

ติดต่อ (Contact)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND

- โทรศัพท์ : 0-2242-5900 ต่อ 5721 โทรสาร : 0-2242-5990

- อีเมล lirt@parliament.go.th และ lirt.parliament@gmail.com

- Live chat สนทนาออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

- แอปพลิเคชั่นไลน์ LibraryonLINE

- แฟนเพจเฟ๊ซบุ๊ก LIRT: คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (https://www.facebook.com/LIRT20)

 


เข้าสู่ระบบ


 •   
 •   
 •   
 • LIRT Animation  Browse

  Mobile Apps