ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟิ้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)