รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณายกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พร้อมด้วยร่างข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)