รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 25 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2551 การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)