รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)