รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับ วุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)