รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับ วุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)