สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 สมัยวิสามัญ (วันที่ 26 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2545) สมัยสามัญนิติบัญญัติ (วันที่ 1 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)