รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)