การให้ความเห็นชอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 1. ร่างปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2009 - 2015 2. ร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3. ร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 4. ร่างแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบัยที่สอง ค.ศ. 2009 - 2015 5. ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในอาเซียน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps