เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก 24 ตอน ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมต่อแม่น้ำโขงโดยทำกาลักน้ำจากแม่น้ำโขงเชื่อมต่อแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทำโครงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและแม่น้ำสายอื่น ๆ ที่เหมาะสม เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps