บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)