บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 19/2550 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)