บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2550 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)