บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)