รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรการเงินระดับฐานราก ซึ่งคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินพิจารณาเสร็จแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)