สรปุผลการดำเนินงานนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้ที่ประชุมรับทราบก่อนปิดสมัยประชุม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)