พระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งนายปรีชา เลิศกมลมาศ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)