สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมของร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)