ร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอ การรับคำร้อง และวิธีพิจารณาการสอบสวน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)