ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2/2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)