คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 24/2546 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 198 กรณีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2489 มาตรา 19 วรรคสาม มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ มีความโดยสรุปว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 236 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 6

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)