เรื่องให้วุฒิสภามอบหมายให้คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ กระทำกิจการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และดำเนินกิจการนอกสมัยประชุม /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)