ร่างข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ..... ซึ่งคณะกรรมาธิกสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม ยกร่างเสร็จแล้ว /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)