รับทราบประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตั้งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ชุดหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)