Browsing 1.2.2 ร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภา by Relation "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.2.2 ร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภา by Relation "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps