1.7.2.1 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เล่ม)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.7.2.1 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เล่ม)