Browsing 2.4.9 Academic Focus by Journal "Academic Focus (ก.ค. 2565) [การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.4.9 Academic Focus by Journal "Academic Focus (ก.ค. 2565) [การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551]"

Sort by: Order: Results: