เพื่อกำหนดประเด็นซักถามกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 270 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (นภดล ปัทมะ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps