1.8.6 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.8.6 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน