รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ) วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)