ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการปฏิรูปทางการเมืองตามแนวทางคอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) ในทัศนะของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)