โควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้ และมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)