รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง องค์กรชุมชนในประเทศไทย พ.ศ. 2561 : ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานราก ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)