เสนอรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)