รายงานสรุปผลการพิจารณา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)