ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 47/2565 ระหว่าง นายบุณยพร ยี่มี ผู้ฟ้องคดี กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องคดี]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)