เกียรติคุณ พระพุทธเจ้า ตอน มหาภิเนษกรมณ์ โดย พุทธทาส ภิกขุ เจ้าภาพพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญญ์ช่วย กาญจนะวณิชย์ จ.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2506

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)