บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)