Browsing 2.4 วารสารและจุลสารของรัฐสภา by Relation "Hot Issue (เม.ย. 2560) [กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แอร์บีเอ็นบี (Airbnb)]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.4 วารสารและจุลสารของรัฐสภา by Relation "Hot Issue (เม.ย. 2560) [กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แอร์บีเอ็นบี (Airbnb)]"

Sort by: Order: Results: