รายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตร ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)