รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)