Browsing 2.1.1 สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร by Author "คณะกรรมการพิจารณากำหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.1.1 สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร by Author "คณะกรรมการพิจารณากำหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547"

Sort by: Order: Results: