รายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) รัฐสภา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)