Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การตรวจสอบกรณีประกาศ 11 ประเภทโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐบาล""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การตรวจสอบกรณีประกาศ 11 ประเภทโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐบาล""

Sort by: Order: Results: