Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: