Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : \"เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน\""

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.2 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภา by Relation "รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : \"เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน\""

Sort by: Order: Results: