ตัวแสดงและปัจจัยทางการเมืองในการนำนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกไปปฏิบัติตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีระดับอุดมศึกษา ACTORS AND POLITICAL FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT POLICIES FOR EDUCATIONAL REFORM POLICY : CASE STUDY IN HIGHER EDUCATION

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps